МАНИФЕСТ

за алтернативен начин на живот, реално приложим през 21-ви век

1.  Всяко човешко същество може да усъ­вършенства себе си чрез разумно използване на природни и естествени методи за развитие и изцеление.

2. Качествата на индивидите определят качеството на обществото, неговата ефективност, както и ефективността на обществе­ните институции в глобален план.

3. Всеки човек има дълг към себе си, към обществото и към бъдещето на децата си и той е да се самоосъзнава, самоусъвършенства като основна задача в Живота си, както и да се учи да работи в екип и да живее в хармония с другите.

4. Всяко постижение е право пропорцио­нално на положените усилия от страна на всеки индивид и ра­ботата за самоусъвършенстване  и себеопознаване неизменно носи щастие.

5. Най-доброто напътствие в усилията за самоусъвършенстване е изучаването на Природните закони и тяхното спазване.

6. Човешката мисъл и воля имат огромна сила и те трябва да бъдат използвани съзнателно в служба на доброто, за подобряване качеството на живот на всеки индивид и на обществото като цяло.

7. Прогресът е неминуем и победа­та на красотата над грозотата, на Истината над заблудата, на Доброто над егоизма и омразата е неизбежна.

8. Проявената Любов, братството и сът­рудничеството са единствените ефективни методи за общест­вен прогрес и нищо истинско, красиво и добро не може да бъде постигнато с омраза, отмъщение, партийно разделение или потисничество.

9.  Всяко искрено усилие да се върви към справедливост, толерантност, сътрудничество, алтруизъм и Единение получава всевъзможна подкрепа като възможностите за изграждане на едно по-добро бъдеще са многобройни.

10. Като укрепваме доброто, постепенно се освобождаваме от злото.

11. ЗАЕДНО можем всичко!

12. Животът трябва да бъде просто устроен и всичко в него да бъде общодостъпно.

13. Всички хора, които приемат тези ценности като свои и мислят по сходен начин са наши братя и сестри, ние сме едно семейство.

14. Всеки от нас трябва да стане Промяната, която искаме да видим в света, Промяната, за която всички мечтаем. Времето за тази Промяна е СЕГА!

/
template joomla by JoomSpirit